Hiragana

4 Mars au 13 Avril 1996
 

Akira Komoto, Hasashi Ogasahara, Tadashi Ono